• Phạm Xuân Anh

    Giám đốc Bệnh viện (CEO)

  • Hà Thị Huệ

    Giám đốc điều hành (COO)

  • Bs. Lương Từ Hải Thanh

    Phó giám đốc chuyên môn (CMO)